Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2013

zajin
4490 105a
Reposted fromojkomena ojkomena viacats cats
zajin
5452 e2c3
zajin
5015 30c4
Venice
zajin
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viasavor savor
zajin

January 14 2013

zajin
3839 62df
zajin
3538 8ffe
Reposted fromcreure creure viajointskurwysyn jointskurwysyn
zajin
2829 2391
Reposted fromkarahippie karahippie viapadlina padlina
zajin

January 04 2013

zajin
zajin
1157 d57c
Reposted frombabcia babcia viaoopsiak oopsiak
zajin

December 30 2012

zajin
zajin

Henri Cartier-Bresson

New Year’s Eve, Times Square, New York City, 1959

Reposted fromidzsobie idzsobie viamaraskowa maraskowa
zajin
zajin
2471 ad67 500
zajin
zajin
0170 c331
jack
Reposted frommancia mancia viajointskurwysyn jointskurwysyn
2104 8f45
zajin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl